facebook pixel

رسانه‌ی پارسی

«رسانه‌ی پارسی» جایی است برای گفتگوهای دوستانه درباره‌ی هر آنچه که جامعه‌ی ما را جای بهتری می‌کند برای زندگی؛ گفتگوهایی گاه خودمانی و راحت، گاه تلخ و عمیق، طیفی از کارهای طنز و شادی‌آور در کنار برنامه‌هایی فرهنگی، هنری و اجتماعی. میزبانی برای همه‌ی هنرمندان و صاحبان اندیشه، با هر نگاه و باوری، همه‌ی آنها که چشم به فردایی بدون تبعیض و مرز دارند؛ جایی برای آشنایی با جوانانی که می‌خواهند بسازند و آباد کنند؛ پاتوقی برای واقعیت بخشیدن به آرزوهای بزرگ، با قدم‌هایی گاه کوچک.

رسانه‌ی پارسی
رسانه‌ی پارسی